آجیل

20%
تخمه کدو مرمری
تخمه کدو مرمری
تخمه
280,000 تومان 350,000 تومان
20%
آجیل اقتصادی
آجیل اقتصادی
آجیل مخلوط
250,000 تومان 312,500 تومان
20%
نخودچی
نخودچی
آجیل
130,000 تومان 162,500 تومان
20%
انجیر پرک
انجیر پرک
انجیر
560,000 تومان 700,000 تومان
20%
کشمش پلویی
کشمش پلویی
کشمش
100,000 تومان 125,000 تومان
فروش ویژه
20%
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی
1,120,000 تومان 1,400,000 تومان
20%
خلال بادام زمینی
خلال بادام زمینی
آجیل
180,000 تومان 225,000 تومان
فروش ویژه
20%
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی
آجیل
500,000 تومان 625,000 تومان
فروش ویژه
20%
خلال پسته
خلال پسته
آجیل
1,800,000 تومان 2,250,000 تومان
فروش ویژه
20%
انجیر ویژه استهبان
انجیر ویژه استهبان
انجیر
560,000 تومان 700,000 تومان
20%
انجیر ممتاز استهبان
انجیر ممتاز استهبان
انجیر
450,000 تومان 562,500 تومان
20%
آجیل مخلوط اقتصادی
آجیل مخلوط اقتصادی
آجیل مخلوط
250,000 تومان 312,500 تومان
فروش ویژه
20%
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل چهار مغز ویژه
آجیل مخلوط
752,000 تومان 940,000 تومان
20%
کشمش مویز ممتاز
کشمش مویز ممتاز
کشمش
280,000 تومان 350,000 تومان
فروش ویژه
20%
کشمش مویز ویژه
کشمش مویز ویژه
کشمش
350,000 تومان 437,500 تومان
20%
کشمش قلمی طلایی
کشمش قلمی طلایی
کشمش
200,000 تومان 250,000 تومان
20%
کشمش قلمی سبز
کشمش قلمی سبز
کشمش
200,000 تومان 250,000 تومان
20%
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه
120,000 تومان 150,000 تومان
20%
تخمه کدو مشهدی
تخمه کدو مشهدی
تخمه
ناموجود 275,000 تومان
20%
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه
ناموجود 125,000 تومان