پسته

فروش ویژه
20%
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی
1,120,000 تومان 1,400,000 تومان
فروش ویژه
20%
خلال پسته
خلال پسته
آجیل
1,800,000 تومان 2,250,000 تومان
فروش ویژه
20%
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری ویژه
پسته اکبری
1,120,000 تومان 1,400,000 تومان
20%
پسته اکبری ممتاز
پسته اکبری ممتاز
پسته اکبری
900,000 تومان 1,125,000 تومان
20%
پسته اکبری اقتصادی
پسته اکبری اقتصادی
پسته اکبری
700,000 تومان 875,000 تومان
فروش ویژه
20%
پسته احمدآقایی ویژه
پسته احمدآقایی ویژه
پسته احمد آقایی
1,000,000 تومان 1,250,000 تومان
20%
پسته کله قوچی ممتاز