بادام

5%
خلال بادام زمینی
خلال بادام زمینی
آجیل
100,000 تومان 105,300 تومان
فروش ویژه
5%
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی
آجیل
300,200 تومان 316,000 تومان
5%
بادام هندی ممتاز
بادام هندی ممتاز
بادام هندی
380,000 تومان 400,000 تومان
فروش ویژه
5%
بادام هندی ویژه
بادام هندی ویژه
بادام هندی
422,700 تومان 445,000 تومان
فروش ویژه
5%
بادام منقا خارجی ویژه
بادام منقا خارجی ویژه
بادام درختی
230,800 تومان 243,000 تومان
فروش ویژه
5%
مغز بادام خارجی ویژه
مغز بادام خارجی ویژه
بادام درختی
270,700 تومان 285,000 تومان
5%
مغز بادام ایرانی ممتاز
فروش ویژه
5%
مغز بادام ایرانی ویژه
مغز بادام ایرانی ویژه
بادام درختی
503,500 تومان 530,000 تومان