بادام درختی

فروش ویژه
20%
بادام منقا خارجی ویژه
بادام منقا خارجی ویژه
بادام درختی
400,000 تومان 500,000 تومان
فروش ویژه
20%
مغز بادام خارجی ویژه
مغز بادام خارجی ویژه
بادام درختی
550,000 تومان 687,500 تومان
20%
مغز بادام ایرانی ممتاز
فروش ویژه
20%
مغز بادام ایرانی ویژه
مغز بادام ایرانی ویژه
بادام درختی
650,000 تومان 812,500 تومان